News & Events (ข่าวสาร และกิจกรรม)

 หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / ข่าวสารทั้งหมด

โทร 100 บาท ฟรี ทีพอทออกให้

 โทร 100 บาท ฟรี ทีพอทออกให้

 

วิธีการ : เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ทีพอทชนิดกระป๋อง แบบใดก็ได้ ตัดฉลากข้างกระป๋อง แล้วสะสมให้ครบ 50 ฉลาก ใส่ซอง เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ ตู้ ปณ.156 ปณศ. ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อแลกค่าโทร มูลค่า 100 บาท

ระยะเวลา : สะสมและแลกรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 – 31 ส.ค. 60 (โดยยึดวันที่ตามที่ระบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัล : ค่าโทร One 2 Call, Happy Dtac และ True Move H (ตามเครือข่ายของผู้แลกของรางวัล) มูลค่า 100 บาท ผ่านระบบการเติมเงิน online

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ : ผลิตภัณฑ์ทีพอท ข้นหวาน 380g. และผลิตภัณฑ์ทีพอท เอ็กซ์ตร้า 385g.

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ในการส่งฉลากแลกรับของรางวัล ผู้ร่วมรายการจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และนำส่งฉลากทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ.156 ปณศ. ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ทั้งนี้ การส่งฉลากเพื่อแลกรับของรางวัลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับฉลากและเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้เท่านั้น (ผู้ส่งกรุณาเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์เพื่อยืนยันสิทธิ์)
 2. ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน หากมีการฉีกขาดหรือชำรุด จะถือว่าฉลากนั้นเป็นโมฆะ
 3. ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการคือผลิตภัณฑ์ทีพอท ข้นหวาน 380g. และผลิตภัณฑ์ทีพอท เอ็กซ์ตร้า 385g. รุ่นโฉมใหม่(สีน้ำเงิน)
 4. การนำฉลากสะสมมาแลกรับของรางวัล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกของรางวัลและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ส่งฉลากมาไม่ครบ 50 ฉลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอแลกรับของรางวัลนั้นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 5. ของรางวัลที่ได้รับ คือ ค่าโทร มูลค่า 100 บาท ผ่านการเติมเงิน online ในเครือข่าย One 2 Call, Happy Dtac และ True Move H  ไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่ผู้ร่วมรายการแลกของรางวัลระบุไว้ และของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนฉลากแลกของรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน ภายในช่วงระยะตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 – 31 ส.ค. 60  เท่านั้น (โดยยึดวันที่ตามที่ระบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้แลกของรางวัลได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แสดงความประสงค์แลกของรางวัล (โดยยึดวันที่ตามที่ระบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัล ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่แสดงความประสงค์แลกของรางวัล (โดยยึดวันที่ตามที่ระบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 9. ผู้ร่วมรายการที่ได้รับรางวัลตลอดทั้งรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าของรางวัลทั้งหมดตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 12. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง  www.fnthaidairies.com หรือติดต่อ F&N Consumer Hotline 0-2789-3255 หรือติดต่อ F&N Consumer Hotline 0-2789-3255

TAGS : teapot แจก 100 teapot แจกค่าโทร teapot ฟรี 100 teapot 100 โทร 100 บาท ฟรี ทีพอทออกให้