HIGHLIGHT

พิธีส่งมอบถังแชมเปญและระบบส่งน้ำในโครงการ “ส่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง”

วันที่ 31มกราคม 2563 ผู้บริหารบริษัทเอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทสุนทรเมทัลแคน จำกัด ร่วมทำพิธีส่งมอบถังแชมเปญและระบบส่งน้ำในโครงการ “ส่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” ณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการนี้สามารถกระจายน้ำอุปโภคบริโภคให้เกษตรกร บ้านซับไทร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 180 หลังคาเรือนและส่งน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มโคนม จำนวน 24 ฟาร์ม ซึ่งมีโคนมทั้งสิ้น 955 ตัว เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เอฟแอนด์เอ็น ส่งเสริมคุณภาพน้ำนมโค บริจาคเครื่องตรวจระบบเครื่องรีดนมโคให้เกษตรกร

วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องตรวจระบบเครื่องรีดนมโค (Pulsation meter) มูลค่า 28,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสหกรณ์โคนมเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกรกว่า 157 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการรีดนมโค ลดสภาวะการเกิดแรงสุญญากาศที่ไม่เหมาะสมในขณะ รีดนม ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญในการเกิดปัญหาเต้านมอักเสบของแม่โค

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจประเมินการทำงานของเครื่องควบคุมจังหวะการรีด คือ

1) เป็นผลดีต่อสุขภาพของหัวนมและเต้านมไม่ก่อให้เกิดความบอบช้ำ ไม่เป็นอันตรายจากการใช้เครื่องรีดนม

2) การรีดน้ำนมด้วยเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รีดได้เร็ว รีดได้หมดเต้า รีดด้วยความนุ่มนวลไม่ทำอันตรายต่อหัวนม

3) ลดความเครียดจากสภาวะการใช้เครื่องรีดนมที่ไม่เหมาะสม ที่กล่าวมาจะทำให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำนมได้ตามศักยภาพของแม่โค และเป็นการป้องกันโรคเต้านมอักเสบอันมีสาเหตุมาจากการใช้เครื่องรีดนม

FDA Quality Award 2019

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิต และจริยธรรมจากทั่วประเทศ รวมทั้งรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด โดยจะต้องเป็นบริษัทที่ไม่เคยถูกดำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี ทั้งจะต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้บริโภคทำให้ บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 และได้รับติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 7 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก และยังเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพด้านคุณภาพ มาตรฐาน ควบคู่กับการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดมา

รางวัลด้านการจัดการการของเสียอุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม “รางวัลการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 3Rs Award 2019 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการนำกากของเสียอุตสาหกรรม กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle

รางวัลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโรจนะ (National Safety Award 2019)” เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานต่ำ สามารถปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย