News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

คาร์เนชัน แจกหนัก จัดเต็ม

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม
“คาร์เนชัน แจกหนัก จักเต็ม” ที่แม็คโคร สาขาบางบอน โดยมีตัวแทนจากบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ได้ทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าในเครือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น
แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน
โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม
“คาร์เนชัน แจกหนัก จัดเต็ม”
จับรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่แม็คโครสาขาบางบอน
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งคาร์เนชัน มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 12 รางวัล
ลำดับ    ชื่อ-สกุล    เบอร์โทร    จังหวัดที่ระบุในคูปอง
1    คุณ เกียรติคุณ อ้นทา    083-2985XXX    นนทบุรี
2    คุณ จารีญา หีดชะนา    080-6006XXX    ชุมพร
3    คุณ ณรงพล ธรรมสังวาลย์    064-1367XXX    กรุงเทพมหานคร
4    คุณ ณัฏฐ์กานดา พาแก้ว    093-1352XXX    ชลบุรี
5    คุณ พัชชานันท์ สอนไว    092-7183XXX    นครราชสีมา
6    คุณ พีรดนน์ ชามั่ง    090-9612XXX    นครปฐม
7    คุณ ภาวดี ประเสริฐสุข    094-3276XXX    ขอนแก่น
8    คุณ มณฑิรา นิลพยัคฆ์    089-6746XXX    ปทุมธานี
9    คุณ วรรณภา ทาทอง    085-2350XXX    พะเยา
10    คุณ สุรพันธ์ เปรมปรีสุข    081-3786XXX    นครปฐม
11    คุณ อริสรา จะยินรัมย์    098-8783XXX    บุรีรัมย์
12    คุณ เอกกัญจน์ชญา ทองดีภัคนันท์    093-1352XXX    เพชรบูรณ์
               
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 :  สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล
ลำดับ    ชื่อ-สกุล    เบอร์โทร    จังหวัดที่ระบุในคูปอง
1    คุณ กมลรัก สิทธิสิริโสภณ    088-5223XXX    กรุงเทพมหานคร
2    คุณ กมลศรี ยิ้มใย    081-4388XXX    ลพบุรี
3    คุณ ขวัญเรือน ศรีทอง    096-8701XXX    ปราจีนบุรี
4    คุณ เข็มจิราญ์ อายุธนวัฒฑ์    061-3984XXX    ชัยภูมิ
5    คุณ คำ พันธ์เพรช    089-4401XXX    นครราชสีมา
6    คุณ คำไพ สารบรรณ    063-5434XXX    นครราชสีมา
7    คุณ จิตติพงษ์ ศรีธาตุ    088-1625XXX    ร้อยเอ็ด
8    คุณ จุมพล แซ่ฮ้อ    081-9423XXX    ตราด
9    คุณ ชุติมา เรืองศรี    081-2962XXX    นครราชสีมา
10    คุณ ญาณิภาพัฒน์ วรจิตต์กรณ์    093-1314XXX    นครสวรรค์
11    คุณ ฐากูร ทิพยุทธ    087-3063XXX    กาญจนบุรี
12    คุณ ณปภัช ดิลกคุณานันท์    099-2739XXX    ฉะเชิงเทรา
13    คุณ ณัฐชนา เขมะจารีย์    085-9090XXX    นนทบุรี
14    คุณ ณัฐชริชา แดงมูล    099-0392XXX    พิษณุโลก
15    คุณ ณัฐพงษ์ เกิดชาติ    081-1442XXX    มหาสารคาม
16    คุณ ตรีสุคนธ์ พรมฟ้า    081-0345XXX    น่าน
17    คุณ ทองปาน แซ่ล้อ    088-1534XXX    สมุทรปราการ
18    คุณ ธนาเทพ รองเดธ    084-8763XXX    นครศรีธรรมราช
19    คุณ ธีรศักดิ์ กุตะนันท์    087-3140XXX    พิจิตร
20    คุณ นนทวิทย์ จันทน์เทศ    062-4245XXX    เชียงราย
21    คุณ นฤมล หล้าจันทร์ดา    089-7119XXX    ขอนแก่น
22    คุณ นันท์ อุ่นชู    098-1314XXX    เพชรบูรณ์
23    คุณ บัญชา กาซิม    093-9425XXX    กรุงเทพมหานคร
24    คุณ ประพัฒน์ สิริเกตุ    083-5214XXX    ฉะเชิงเทรา
25    คุณ ปิติเชษฐ์ เที่ยงธรรม    098-0619XXX    นครศรีธรรมราช
26    คุณ เผ่า ณอนันต์    094-2338XXX    สมุทรปราการ
27    คุณ พนัชกร เจริญไชย    081-2316XXX    แม่ฮ่องสอน
28    คุณ พลากร มาลัย    088-3695XXX    ยโสธร
29    คุณ พัชรา ประภัสสร    099-3254XXX    สมุทรปราการ
30    คุณ พิชชามนธุ์ สร้อยสิงห์    093-1966XXX    อุบลราชธานี
31    คุณ พิมพ์ลภัส ฤทธิ์วิชัย    062-2092XXX    สมุทรสาคร
32    คุณ เพชรา แสนสิริบรรพต    087-3106XXX    กำแพงเพชร
33    คุณ ภคพล เจริญภักดีวงศ์    064-1418XXX    ปทุมธานี
34    คุณ มันทนา สุขเกษม    081-5446XXX    หนองบัวลำภู
35    คุณ มาลัย พรมน้อย    098-2722XXX    สระบุรี
36    คุณ รอเซะ ยูโซ๊ะ    085-5111XXX    ชลบุรี
37    คุณ รัชนี แสนทวีสุข    087-9044XXX    สระบุรี
38    คุณ รัตติกาล เวียงทอง    082-9644XXX    ชลบุรี
39    คุณ รุ่งทิวา พัดเพ็ง    092-6656XXX    มุกดาหาร
40    คุณ เล็ก งามขำ    094-7821XXX    ลพบุรี
41    คุณ วรวุติ สารบุญ    087-7264XXX    ปทุมธานี
42    คุณ วีระชัย วงกะโซ่    085-4883XXX    ชัยภูมิ
43    คุณ ศราวุธ ทิวะทรัพย์    098-7022XXX    ชุมพร
44    คุณ ศักดิ์ศรี ธศรโพธ์    092-4551XXX    เลย
45    คุณ สมชาย อารีย์มิตร    087-6431XXX    กรุงเทพมหานคร
46    คุณ สว่าง นาศิ    082-0253XXX    สระแก้ว
47    คุณ สาคร อินทรีย์    092-6454XXX    พิจิตร
48    คุณ สุภาพร ศรีคำผาย    089-7621XXX    กาฬสินธุ์
49    คุณ สุภาวดี อินทอง    098-9993XXX    กรุงเทพมหานคร
50    คุณ สุวิน โพธิคำ    087-1999XXX    นครสวรรค์
51    คุณ แสงเดือน พานแก้ว    064-0648XXX    กำแพงเพชร
52    คุณ เหรียญชัย ชินบุตร    081-9645XXX    สกลนคร
53    คุณ อนุชัย ดีไข่    084-2690XXX    กรุงเทพมหานคร
54    คุณ อนุศักดิ์ โสดา    081-7277XXX    นครราชสีมา
55    คุณ อัณศยณิช นพวรเสฏฐ์    081-5990XXX    สงขลา
56    คุณ อันดา อ้นอิ่ม    086-0598XXX    สมุทรปราการ
57    คุณ อาทิตย์ จั่นเจิม    083-9558XXX    กรุงเทพมหานคร
58    คุณ อาทิตย์ ปัญญามัง    091-0077XXX    ลำปาง
59    คุณ อารีย์ อายิ     080-7062XXX    เชียงราย
60    คุณ อิสรีย์ ชัยพิพัฒน์    081-7142XXX    ลพบุรี

 

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกหนัก จัดเต็ม”

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) 086-370-8711 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขาบางบอน ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(3)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
•    รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,500 บาท
•    รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้
คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน
(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(3)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(4)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(4)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
•    รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,500 บาท
•    รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท

 

บทความ ที่คุณอาจสนใจ