News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “คาร์เนชัน แจกจริง แจกหนัก แจกถึงใจ

ลงเมื่อ 04/10/2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกจริง แจกหนัก แจกถึงใจ”

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ทวีเจริญ 2502 จำกัด (สาขาที่ 0002)
 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ลักขณา ศรีทองคำ

081-1568XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ เพ็ญพักตร์ โตคงเมือง

097-1271XXX

จังหวัดจันทบุรี

2

คุณ ราตรี วงค์ยะสา

097-2154XXX

จังหวัดจันทบุรี

3

คุณ เทวินทร์ ประคองกูล

098-3699XXX

จังหวัดจันทบุรี

4

คุณ อัสนี ศรีม่วง

084-9831XXX

จังหวัดจันทบุรี

5

คุณ จรูญลักษณ์ กิตติศาสตรา

039-431XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ชุชณะ เพ็ชร์ภักดิ์

087-8875XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ภัทรานิษฐ์ ดีธนาศิริพงศ์

081-9709XXX

กรุงเทพมหานคร

2

คุณ สมพล ศรีปลัด

086-1539XXX

จังหวัดจันทบุรี

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ซีเอส พาร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ณัฐวรรธน์ นาคทอง

063-5494XXX

จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ บุญมี อ่วมน้อย

061-4405XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

2

คุณ จิตตวรรณ ตระกูลปาน

098-3588XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

3

คุณ ผ่องพรรณ ตุงคะสมัคร

085-1705XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

4

คุณ วิภาดา ครีคำขลิบ

065-5680XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

5

คุณ อานนท์ ทาจำปา

086-8440XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

 

โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ยศวดี บังอาจ

094-3127XXX

จังหวัดอ่างทอง

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นัยน์ปภัค พิพัฒน์จรัส

081-5877XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

2

คุณ ปุณยาพร เณรน้อย

094-6602XXX

จังหวัดสิงห์บุรี

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขาที่ 0006)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อุทัย พลนาค

083-4846XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ นพวรรณ มูลเขียน

064-1754XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

2

คุณ ศิริรักษ์ พุฒเนียม

062-8599XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

3

คุณ ศศิวิมล วรัญแก้ว

086-3728XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

4

คุณ มงคล จันทร์คิด

089-9605XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

5

คุณ ลัดดา กำมาทอง

081-7749XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สิริพร ดอนม่วง

098-1903XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อัญชลี บุญพรหม

081-9725XXX

จังหวัดเพชรบูรณ์

2

คุณ ณัฎฐ์ปกชกร แก้วเกิด

092-4319XXX

จังหวัดพิษณุโลก

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ค้าขายมั่งมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วีรศักดิ์ เชื้อข้าวช้อน

081-0258XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อุดมลักษณ์ ลีลาวติชร

081-9501XXX

จังหวัดพะเยา

2

คุณ ชัยยะพล ศักดิ์สง

083-1576XXX

จังหวัดพะเยา

3

คุณ นันทวัน ก๋าซ้อน

088-2336XXX

จังหวัดเชียงราย

4

คุณ กันยา ไพเราะ

088-2241XXX

จังหวัดเชียงราย

5

คุณ วรภัทร์ ศรีชัย

095-6814XXX

จังหวัดพะเยา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จุฑารัตน์ มุสปัญญา

095-3435XXX

จังหวัดพะเยา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จุติพร องค์วรรณ

093-9354XXX

จังหวัดพะเยา

2

คุณ วุฒิพงษ์ ละม้าย

063-7799XXX

จังหวัดพะเยา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด (สาขาที่ 0006)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ โสภิตรา ไชยวงศ์

083-5775XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ผ่องพรรณ มณีรัตน์

095-3838XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ เดือนเพ็ญ บุญศรีตัน

089-7008XXX

จังหวัดลำพูน

3

คุณ ชัยนคร สีมา

084-6177XXX

จังหวัดลำพูน

4

คุณ จำนงจิต ชัยวุฒิ

085-6230XXX

จังหวัดลำพูน

5

คุณ สายทอง พัฒนพิชัย

083-9479XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทัศวรรณ ปินตาธรรม

087-1876XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศรีพรรณ เป็งเรือน

064-4634XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ รัตนพงศ์ บุญศิริ

063-4255XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ บุญเรือง อังคะศรี

081-9085XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ปรียา อยู่ศรี

084-2395XXX

จังหวัดนครราชสีมา

2

คุณ ชณิสรา บุบผาดา

063-9935XXX

จังหวัดนครราชสีมา

3

คุณ ดวงฤทัย ชัยพิเดช

090-9249XXX

จังหวัดขอนแก่น

4

คุณ ชาลี วงษ์เถลียง

085-7344XXX

จังหวัดนครราชสีมา

5

คุณ ศุภกานต์ ด้วงกระโทก

064-0960XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ชลันธร ห้ำพิมาย

064-0809XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จิณห์จุฑาภา ลิ้มสุวรรณ

088-5838XXX

จังหวัดนครราชสีมา

2

คุณ ยุทธนา จับสีสุก

087-2463XXX

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ท็อปเวิลด์(2014) จำกัด (สาขาที่ 0002)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ :  รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ชัญญาเรศ ดวงพิมพ์

082-4664XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ธนพล พรมแพง

089-5774XXX

จังหวัดอุดรธานี

2

คุณ ธวัชชัย จันทร์นวล

082-2490XXX

จังหวัดอุดรธานี

3

คุณ ชญาภา ใจเสรี

090-9965XXX

จังหวัดอุดรธานี

4

คุณ ธนาเศรษฐ์ ลีนะดำรงพัฒน์

094-7987XXX

กรุงเทพมหานคร

5

คุณ สุพัตรา รักษาบุญ

082-2327XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อรการ ชูประสิทธิ์

082-6497XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สุจินดา จำสวัสดิ์

080-0751XXX

จังหวัดสกลนคร

2

คุณ กฤชสร พรหมภักดี

084-2249XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท พรทวีดอนขม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ธนสร ธนโชติธารี

088-3373XXX

จังหวัดหนองคาย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สิริชภา สอนจันทร์

083-0186XXX

จังหวัดอุดรธานี

2

คุณ ณฤวรรณ ลายคำ

095-5397XXX

จังหวัดอุดรธานี

3

คุณ สุปราณี โคตรชมภู

082-7430XXX

จังหวัดหนองคาย

4

คุณ กิตติยา เข็มพรมมา

087-2283XXX

จังหวัดหนองคาย

5

คุณ ปัญญา ใจมั่น

098-2218XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วัฒน จันทาเกษ

080-7661XXX

จังหวัดหนองคาย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 :          พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทองสุข เพ็งวงค์

081-2646XXX

จังหวัดอุดรธานี

2

คุณ สาธิดา แก้วกำ

093-0929XXX

จังหวัดอุดรธานี

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศรมล โคตรโสภา

065-3294XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วรรณศิริ อุตสาหะสุข

086-8529XXX

จังหวัดเลย

2

คุณ สุวรรณา จำปาหอม

088-5640XXX

จังหวัดหนองบัวลำภู

3

คุณ ตีรนิช มหาวรากร

085-6666XXX

จังหวัดเลย

4

คุณ ฉัตรวิไล ศรีบุตรตา

085-4632XXX

จังหวัดเลย

5

คุณ ธัญธร อังวราวงศ์

089-8432XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ทวีกรณ์ พนมเริงศักดิ์

085-9874XXX

จังหวัดเลย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อลัน กุ่มแก้ว

089-2545XXX

จังหวัดเลย

2

คุณ สุพัตรา เชื้อบุญมี

082-8550XXX

จังหวัดเลย

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาที่ 0001)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ วโรดม ปรียวาณิชย์

081-5351XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ รลิน มุคุระ

086-7950XXX

จังหวัดกระบี่

2

คุณ มานะสิทธิ์ แซ่ท้าว

082-1436XXX

จังหวัดกระบี่

3

คุณ ดุษฎี บัวเงิน

084-3088XXX

จังหวัดกระบี่

4

คุณ จินตนา จำเกิด

094-4863XXX

จังหวัดกระบี่

5

คุณ ร่อฉ๊ะ สัตย์จิตร

086-2836XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สัญญา จินดาพงษ์

093-5893XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ เรวดี ศิริพันธ์

099-3046XXX

จังหวัดกระบี่

2

คุณ ฐิติพงศ์ แก้วยี

094-2307XXX

จังหวัดกระบี่

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ร้านเมเปิ้ล ชาไข่มุก

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ถนัด วงษา

095-4463XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ ศิริรัตน์ ใจแก้ว

094-0782XXX

จังหวัดเชียงราย

2

คุณ ณัฏฐ์ฑิตา ทิพย์มลทา

085-9212XXX

จังหวัดเชียงราย

3

คุณ ณรงค์ฤทธิ์ นิสัยเลิศ

098-8143XXX

จังหวัดเชียงราย

4

คุณ จรรยาลักษณ์ แก้วหิรัญ

096-2543XXX

จังหวัดเชียงราย

5

คุณ รัชนุช ยารังษี

096-0988XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัลละ 6,600 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จิรัชญา ยะเกี๋ยง

096-1546XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 4 : พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว

มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อักษราภัค ปันติ

086-9143XXX

จังหวัดเชียงราย

2

คุณ จันทร์ ใจสุทธิ

086-9176XXX

จังหวัดเชียงราย

 

 

รายชื่อผู้โชคดี บริษัท ณัฐ ชานม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125

มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ อัษฎายุ คำพิวา

085-5370XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง

มูลค่ารางวัลละ 8,300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ สุธินี สุภาผาบ

091-8527XXX

จังหวัดลำพูน

2

คุณ นิศา เหล่ายานะ

093-3177XXX

จังหวัดลำพูน

3

คุณ สุรัตน์ ปราโมทย์กมล

063-2303XXX

จังหวัดลำพูน

4

คุณ ดวงเนตร ปัญทิพย์

093-2490XXX

จังหวัดเชียงราย

5

คุณ อธิชศรานต์ ศรีไม้รัตน์

083-5812XXX

จังหวัดลำพูน

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น Toshiba ขนาด 6.9 คิว

มูลค่ารางวัล

ข่าวสารและกิจกรรมที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว