News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “ทีพอท อร่อยหอมมัน ลุ้นรางวัลจัดใหญ่

ลงเมื่อ 04/10/2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“ทีพอท อร่อยหอมมัน ลุ้นรางวัลจัดใหญ่”

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล :  รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟินน์ (สีน้ำเงิน)

มูลค่ารางวัลละ 47,900 บาท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ จักรฐิภัทร์ ยังพลขันธ์

083-2421XXX

ชุมพร

2

คุณ ชนัญกร รวิทิวากุล

098-7498XXX

ปทุมธานี

3

คุณ ชยณัฐ ชัยเจริญชนะ

087-4436XXX

หนองคาย

4

คุณ ชาคริต ตันวาณิชกุล

081-2324XXX

สกลนคร

5

คุณ ชุติกาญจน์ ดอนดง

097-2875XXX

แพร่

6

คุณ ญาณิภาพัฒน์ วรจิตต์กรณ์

098-9993XXX

พิษณุโลก

7

คุณ ณรงพล ธรรมสังวาลย์

064-1367XXX

กรุงเทพมหานคร

8

คุณ ณัฐพล แสงทอง

084-1076XXX

กรุงเทพมหานคร

9

คุณ ณัฐสุณีย์ ศรีรักษา

099-2639XXX

ศรีสะเกษ

10

คุณ ณาตยา ยรรยง

081-5338XXX

พิจิตร

11

คุณ ถวัฒน์ ทองกะไลย

081-0140XXX

กาญจนบุรี

12

คุณ ธีรศักดิ์ ยุวมงคล

089-9009XXX

สุพรรณบุรี

13

คุณ นริศร ทองสา

064-2425XXX

กรุงเทพมหานคร

14

คุณ นิพนธ์ เภ้าสร้อย

084-4651XXX

บึงกาฬ

15

คุณ นิภาพรรณ ยศวิชัย

097-0799XXX

อุทัยธานี

16

คุณ ปราณี จักษุอินทร์

086-5239XXX

สระบุรี

17

คุณ พัชรี สุขภุมรินทร์

063-6399XXX

ลำพูน

18

คุณ พิเชษฐ เซ็มมี

095-7877XXX

กรุงเทพมหานคร

19

คุณ พิมพ์พิสุทธิ ศรีดาพรหม

088-4744XXX

มหาสารคาม

20

คุณ พิมพ์ลภัส กันตา

064-6939XXX

กำแพงเพชร

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

21

คุณ พิลัยพร เต็มสมบัติ

086-1997XXX

เพชรบูรณ์

22

คุณ มยุรี ไพสุนทรสุข

095-5162XXX

สมุทรปราการ

23

คุณ รภัสดา พวงเนตร

089-9875XXX

สมุทรสงคราม

24

คุณ วราภรณ์ รอดคร้าม

065-0957XXX

ชลบุรี

25

คุณ วัชรพงษ์ พรหมพล

063-1143XXX

เชียงใหม่

26

คุณ ศิทธาภัสร์ พุ่มโพธิ์ทอง

096-6935XXX

พระนครศรีอยุธยา

27

คุณ สมเจตน์ บุญสร้าง

089-4032XXX

ระยอง

28

คุณ สันติ แก้วกองนอก

087-9139XXX

ปราจีนบุรี

29

คุณ สุดคะเน แก้วไพฑูรย์

089-6925XXX

สมุทรปราการ

30

คุณ สุภัชชา รุ่งเรือง

061-6146XXX

กรุงเทพมหานคร

31

คุณ สุภาพร สมบัติวิไลเลิศ

062-3269XXX

ร้อยเอ็ด

32

คุณ สุรพันธ์ เปรมปรีสุข

081-7386XXX

นครปฐม

33

คุณ อักษร วิชพล

062-5695XXX

ร้อยเอ็ด

34

คุณ อัมพร คำนึงถึง

087-6020XXX

สระแก้ว

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

“ทีพอท อร่อยหอมมัน ลุ้นรางวัลจัดใหญ่”

        

            ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

            ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขารังสิต ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2,395 บาท

     ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

     สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

4. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

5. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

6. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

7. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

5. หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี (พร้อมเซ็นต์ชื่อทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)

6. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2,395 บาท

     ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9

     สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

7. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

8. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

9. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

10. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

ข่าวสารและกิจกรรมที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว