News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม “ทีพอท แจกหนัก แจกจริง”

ลงเมื่อ 24/10/2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“ทีพอท แจกหนัก แจกจริง”

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“ทีพอท แจกหนัก แจกจริง”

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :  รถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 สีน้ำเงิน-ดำ

                      มูลค่ารางวัลละ 88,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่                                                        

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ เกียรติคุณ อ้นทา 083-2985XXX นนทบุรี

2

คุณ จิรัชยา ไตรสิงสม 097-2246XXX กาญจนบุรี

3

คุณ ธิดารัตน์ คนตรง 087-4843XXX พิษณุโลก

4

คุณ พล พิมพ์นนท์ 087-9329XXX สุรินทร์

5

คุณ สุชาดา สงวนยา 081-1460XXX นครราชสีมา

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :  ทองคำแท่ง

                      มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ได้แก่                     

 

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กาญจา โกศล 082-9644XXX ชลบุรี

2

คุณ กิตติพงษ์ ทับถม 085-0613XXX ปราจีนบุรี

3

คุณ จุฑามาศ ทรัพย์ฉัตร 080-6638XXX พระนครศรีอยุธยา

4

คุณ ชนากร ทองช่วย 095-4325XXX พัทลุง

5

คุณ ชลลดา ยาใจ 094-6652XXX กำแพงเพชร
6 คุณ ชวกร บดีศร 084-6363XXX

กรุงเทพมหานคร

7 คุณ ชวารินทร์ แก้วสุวรรณ์ 065-0651XXX

ระนอง

8 คุณ ณรงพล ธรรมสังวาลย์ 064-1367XXX

กรุงเทพมหานคร

 9 คุณ ประภาส ครูอ้น 081-5662XXX

พัทลุง

10 คุณ ปาริชาติ อาวาส 084-4298XXX

กรุงเทพมหานคร

11 คุณ ปาริมา ทองนิล 082-4542XXX

พิจิตร

12 คุณ พรเหมันต์ ยอดปัญญา 089-1709XXX

ปทุมธานี

13 คุณ พิชญ์กานต์ ศรีทิพย์ 095-6315XXX

กำแพงเพชร

14 คุณ พินทิพา เทศวิศาล 061-2635XXX

นนทบุรี

15 คุณ เพ็ญพิมล อภิวัฒิจุทานนท์ 094-6494XXX

กรุงเทพมหานคร

16 คุณ มานีรา บือราเฮง 098-0800XXX

ภูเก็ต

17 คุณ รสลิน สาดสี 092-4599XXX

พิษณุโลก

18 คุณ วรรณนิภา สายสุวรรณ์ 098-7185XXX

ลำปาง

19 คุณ วรวุฒิ โคโอด 089-6458XXX

ภูเก็ต

20 คุณ ศิลาภรณ์ กันภูมิ 090-9859XXX

ร้อยเอ็ด

21 คุณ สามารถ มากเจริญ 096-9497XXX

สมุทรปราการ

22 คุณ สุนิตรา ถนอมวงษ์ 065-0252XXX

ชลบุรี

23 คุณ สุมาลีย์ มุ่งมีสกุล 098-7977XXX

กรุงเทพมหานคร

24 คุณ อภินันท์ ฉ่ำวงศ์ 081-4388XXX

นนทบุรี

25 คุณ อารินทร์ พุทชา 063-6399XXX

ลำปาง

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

 

“ทีพอท แจกหนัก แจกจริง”

        ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

    ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขาคลองหลวง ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)
 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล
 

กรณีมารับด้วยตัวเอง : 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
3. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
    รางวัลที่ 1 จำนวน 4,400 บาท
    รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาท
    ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9
    สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์
4. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
5. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
6. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
7. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน : 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด
5. หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี (พร้อมเซ็นต์ชื่อทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)
6. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
    รางวัลที่ 1 จำนวน 4,400 บาท
    รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาท
    ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9
    สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์
7. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
8. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
9. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
10. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้
 

ข่าวสารและกิจกรรมที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว