News

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจากการจับรางวัลกับกิจกรรม “คารเ์นชัน แจกหนัก จัดเต็ม”

ลงเมื่อ 29/11/2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คารเ์นชัน แจกหนัก จัดเต็ม”

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกหนัก จัดเต็ม”

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 1 :  รถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 สีน้ำเงิน-ดำ

มูลค่ารางวัลละ 88,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ พัฒนพงศ์ เทพรัตน์ 086-3625XXX กรุงเทพมหานคร

2

คุณ รสิกา ด้วงพุมมา 097-1489XXX ฉะเชิงเทรา

3

คุณ ศิรภัทร ลีละกุล 062-2423XXX ชุมพร

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 2 :  iPad Pro 128GB (wifi + cellular)

  มูลค่ารางวัลละ 34,850 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ แดนสวรรค์ สัพโส 081-9645XXX บึงกาฬ

2

คุณ ประทุมวดี ผลอุดม 088-9926XXX ราชบุรี

3

คุณ พิริยาพร ดวงไข 096-9941XXX สระบุรี
4 คุณ มรกต บำรุงสิน 083-2765XXX กรุงเทพมหานคร
5 คุณ อธิเมศร์ พงศ์วราเศรษฐ 099-6289XXX นครสวรรค์

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่ 3 :  iPad Pro 128GB (wifi + cellular)

  มูลค่ารางวัลละ 34,850 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดที่ระบุในคูปอง

1

คุณ กัลยรัตน์ แซ่ตั้ง 099-5353XXX กรุงเทพมหานคร

2

คุณ กานดา ศรีสวัสดิ์ 097-3619XXX ชลบุรี

3

คุณ คณาภา พุทชา 093-9416XXX ลำปาง
4 คุณ จักรฐิภัทร์ ยังพลขันธ์ 083-2421XXX ชุมพร
5 คุณ จันทร์จิราพร ยุพา 063-9948XXX อุบลราชธานี
6 คุณ เจษฎา วงศ์ทรัพย์สิน 082-9163XXX กรุงเทพมหานคร
7 คุณ ธนัญภรณ์ เทพบรรทม 085-3913XXX ฉะเชิงเทรา
8 คุณ ธีรพล ศรีเมือง 090-2566XXX กรุงเทพมหานคร
9 คุณ นฤมล มัธุนัง 080-5701XXX เพชรบูรณ์
10 คุณ บัญชา อ้ายวงศ์ 098-2499XXX สุโขทัย
11 คุณ ปาราเมศ ศิริเรือง 096-9802XXX นครปฐม
12 คุณ ปิรัญญา วรรณารักษ์ 081-8663XXX ลำปาง
13 คุณ พรรณิการ์ สามัญ 098-5623XXX นนทบุรี
14 คุณ พัชราภรณ์ เทียนพิมาย 091-8311XXX นครราชสีมา
15 คุณ ไพวัฒน์ ภมรพล 080-0661XXX กรุงเทพมหานคร
16 คุณ ภิศารัฐ ศรีจรรยา 087-5745XXX กระบี่
17 คุณ วรเชษฐ์ แย้มทัศน์ 097-1094XXX พิษณุโลก
18 คุณ วราภรณ์ สิงห์สถิต 092-2684XXX แพร่
19 คุณ วัชรา มีนะโตรี 090-8941XXX กรุงเทพมหานคร
20 คุณ วาสนา ทรัพย์อินทร์ 089-7679XXX จันทบุรี
21 คุณ วิจิตรา คำวงษ์อ้าย 096-3377XXX กรุงเทพมหานคร
22 คุณ วิชุตา เยาวะยอด 096-6652XXX พิจิตร
23 คุณ ศิริวรรณ พิทักษ์วรรัตน์ 089-7567XXX กรุงเทพมหานคร
24 คุณ สุพจน์ ขวัญอยู่เย็น 082-3487XXX สมุทรสาคร
25 คุณ สุมิตรา กราบทูล 092-7288XXX พะเยา
26 คุณ หนูไกร แก้วกาหลง 093-0106XXX ร้อยเอ็ด
27 คุณ อนันต์ กิจนำโชค 083-7088XXX นครปฐม

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล กรุณาติดต่อคุณณัฐนี (แน็ท) 086-3708711,085-2992262 (ติดต่อได้ในวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกหนัก จัดเต็ม”

 

       ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711, 085-299-2262 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

    ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขาแจ้งวัฒนะ ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)
 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล
 

กรณีมารับด้วยตัวเอง : 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

    รางวัลที่ 1 จำนวน 5,400 บาท

    รางวัลที่ 2 จำนวน 1,742.50 บาท

    รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท

    ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9
    สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

4. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

5. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

6. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

7. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน : 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ (หากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา และบิดา อย่างละ 1 ฉบับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

5. หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี (พร้อมเซ็นต์ชื่อทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)

6. หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

    รางวัลที่ 1 จำนวน 5,400 บาท

    รางวัลที่ 2 จำนวน 1,742.50 บาท

    รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท

    ที่บัญชี บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-044562-9
    สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์

7. จดหมายแจ้งโชค (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

8. เอกสารยืนยันการรับรางวัล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

9. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร) ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

10. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (กรณีมารับรางวัลที่งานแจกรางวัล) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับทราบลงในเอกสาร ทางบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด นำส่งให้

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรมที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว